ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVATEĽOV


Internetová stránka: penzionblanka.sk (ďalej iba Táto stránka/Tieto stránky alebo Táto internetová stránka/Tieto internetové stránky a pod.)Prevádzkovateľ služby: Jozef Andráš, IČO 33088390, DIČ 1030937985, Ždiar 393, 05955 zapísaný v živnostnenskom registri Okresný úrad Poprad, Číslo živnostenského registra: 706-10896 Užívateľ: Návštevník Tejto internetovej stránky

Zákonné predpoklady

Poskytovateľ bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov

Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo tovaru kúpo-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eletronických médií a internetu.

V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.

Vysvetlenie pojmu "osobný údaj" a jeho použitie

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje s fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvyV prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje.Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom "Povinné".Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok:

 • Akademický titul
 • Meno a priezvisko
 • Obchodný názov firmy/spoločnosti
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa sídla firmy/spoločnosti, miesto podnikania
 • Fakturačná adresa
 • Čísla identifikačných dokladov
 • Identifikačné údakej zákonného zástupcu alebo kontaktnej osoby
 • Číslo účtu
 • Telefónne číslo
 • E-mail
 • Cookies uložené v internetovom prehliadači užívateľa

Právo na informácie o uchovaných a spracovaných osobných údajoch a právo na vymazanie údajov, vymazanie konta, úpravu osobných údajov

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom. V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov. Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné. Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané. Možné dôvody uchovania a spracovania osobných údajov:

 • Identifikácia zákazníka a vyúčtovanie za služby a produkty
 • Poskytovanie služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií
 • Plnenie zákonom stanovených daňových povinností
 • Výmena údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam, prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov, pre zabezpečenie servisu, prevádzky a vyúčtovanie.
 • Analýza zákazníkov prostredníctvom služieb tretích strán ako napríklad Google AdWords, Facebook Ads, Remarketing, Analýza návštevnosti a demografických údajov, analýza správania užívateľa a pod.
 • Zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby prevádzkovateľa
 • Evidencia neplatičov

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.

COOKIES

NASTAVENIE COOKIES VO VAŠOM INTERNETOVOM PREHLIADAČI Čo sú to cookies? Cookies sa na týchto internetových stránkach používajú na to aby mohli používateľovi poskytnúť určité automatizované funkcie formulárov, na analýzu návštevnosti a marketingové účely. Cookies sa väčšinou po zavretí internetového prehliadača automaticky vymažú. Okrem týchto cookies môžu byť na stránkach použité aj cookies, ktoré ostávajú v počítači užívateľa uložené niekoľko mesiacov, či rokov v závislosti od nastavenia používateľa. Dôvodom používania takýchto cookies je možnosť poskytnúť užívateľovi čo najrelevantnejší obsah a umožniť čo najkomfortnejšie využívanie internetovej stránky. Na internetových stránkach sa môžu vyskytnúť aj cookies tretích strán. Jedná sa hlavne o vložené reklamy alebo doplnky (pluginy) a pod. Na počítači užívateľa sa teda ukladajú aj cookies tretích strán. Dôvodom ukladania cookies tretích strán je možnosť osloviť užívateľa relevantnou ponukou a obsahom. Prevádzkovateľ neručí za používanie cookies tretích strán v súlade s príslušnými predpismi. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len speudonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa. Používateľ môže ovplyvniť použitie cookies vo svojom počítači nastavením svojho internetového prehliadača. Takýmto spôsobom môže však dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcii internetových stránok. POVOLENIE ALEBO ZAKÁZANIE COOKIES V BEŽNÝCH INTERNETOVÝCH PREHLIADAČOCH:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari

ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNOK Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Google využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. V prípade zaistenia anonymity IP na webovej stránke Google predtým skráti IP adresu užívateľa v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Tieto informácie prevádzkovateľ využíva na vyhodnotenie aktivít užívateľov na svojich webových stránkach a aby umožnil využitie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné. Užívateľ môže ukladanie údajov cookies vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení zrušiť alebo obmedziť správnym nastavením softvéru spravidla internetového prehliadača. V tom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality niektorých častí webových stránok. Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google - Uchovávanie dát Google Analytics Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné. Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné. Ako používa spoločnosť Google súbory cookie Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky SOCIÁLNE PLUGINY Na webové stránky prevádzkovateľa sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, AddThis, Pinterest, Tumblr a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch stretích strán. Prevádzkovateľ nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Webové stránky prevádzkovateľa používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov no nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.V prípade akcie užívateľa na týchto internetových stránkach prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.). REKLAMA A REMARKETING Tieto webové stránky môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu vyť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.Reklamy sa na týchto internetových stránkach a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete. Táto internetová stránka môže využívať reklamný systém Google AdWrods, Facebook Ads a pod.. MAPY A LOKALIZÁCIA Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy. PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV Používatelia týchto internetových stránok môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na tejto internetovej stránke alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.PRÁVA DOTKNUTEJ ODOBY (ZÁKON Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV)

Podrobnosti o cookies 

 1. Druh cookies: PHP_SESSION_ID 
 2. Doba trvania: 1 minúta
 3. Sledovací kód:

Poučenie dotknutých osôb: Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva: Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom súvisiacich s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Prevádzkovateľ okrem poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby, ktoré spracúva, poskytne dotknutej osobe aj informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, ak takýto príjemca existuje, dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa doplnenie neúplných osobných údajov, ak to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo doplnenie osobných údajov odmietnuť. Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok uvedených v týchto odsekoch. Prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti oprávnenej osoby bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) je dôvodom pre výmaz osobných údajov splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo na uplatnenie právneho nároku. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak: a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Uplatnením práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov za vyššie uvedených podmienok. Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby: Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zaslať dotknutej osobe oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, v ktorom uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov sa nevyžaduje, ak: a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby podľa odseku 1, c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade je prevádzkovateľ povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom. Právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa a to aj vrátane profilovania založeného na týchto prípadoch. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba bola výslovne oboznámená so skutočnosťou, že v prípadoch, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na konkrétny účel, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:1. Zásada zákonnosti §6 - preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov: a) Evidencia ubytovaných hostí (§24, bod 1, zákon č. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Kniha návštev, doba uchovania nie je určenáMenoPriezviskoČíslo občianskeho alebo pasuAdresa trvalého pobytuDoba ubytovaniab) Hlásenie cudzineckej polícii (zákon č. 404/2011), dopĺňa domovú knihu, doba uchovania je päť rokovMenoPriezviskoDátum narodeniaČíslo cestovného dokladuČíslo vízaZačiatok a koniec pobytuc) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZNd) Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone "meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba"2. Zásada obmedzenia účelu §7 - overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel( zbierať len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.4. Zásada správnosti §9 - spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 - mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania6. Zásada integrity a dôvernosti §11 - posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.7. Zásada zodpovednosti §12 - prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobnýchúdajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať Kontaktný formulár"Za účelom spätného kontaktovania a vybavenia akejkoľvek požiadavky, príp. objednávky v rámci ordinačných hodín návštevníka internetovej stránky v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: identifikačné údaje v rozsahu meno kontaktné údaje v rozsahu email a telefón,údaje zahrnuté v texte správy. Tieto údaje spracúva prevádzkovateľ na základe jeho oprávnených záujmov. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo znemožnenie spätného kontaktu a vybavenia požiadavky, resp. objednávky zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva do času vybavenia požiadavky, resp. objednávky uvedenej vo formulári, najdlhšie však po dobu 5 rokov od získania osobných údajov. Rezervačný formulár Za účelom riadneho vybavenia objednávky návštevníka webovej stránky v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:

 • identifikačné údaje objednávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje objednávateľa v rozsahu email a telefón, adresa bydliska, mesto, psč, štát,
 • údaje zahrnuté v texte správy - poznámka,
 • identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu meno a priezvisko, príp. aj pohlavie,
 • kontaktné údaje prijímateľa v rozsahu telefón, adresa bydliska, mesto
 • údaje zahrnuté v texte správy - text pre prijímateľa,
 • údaje o zakúpenej službe, o rezervácii s povinnosťou platby
 • údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa),
 • údaje súvisiace so zakúpenou službou, tovarom, rezerváciou

Tieto údaje spracúva prevádzkovateľ za účelom a v súvislosti s uzavretím kúpnej príp. inej zmluvy a plnenia z nej, poskytnutie osobných údajov v tomto prípade je zákonnou a najmä zmluvnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo znemožnenie uzavretia kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva do času vybavenia objednávky, resp. po dobu trvania premlčacej lehoty. Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Každá dotknutá osoba sa môže na Úrad na ochranu osobných údajov obrátiť v prípade, ak sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo sú ohrozené. Adresa Úradu na ochranu osobných údajov: Hraničná 12820 07 Bratislava 27. Slovenská republika IČO: 36064220 https://dataprotection.gov.skmail: statny.dozor@pdp.gov.skTelefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov len v utorok od 8:00 do 12:00: +421/2/3231 3220 Prílohy na stiahnutie Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom

 • pdf
 • doc

Žiadosť dotknutej osoby o opravu/ doplnenie osobných údajov

 • pdf
 • doc

Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov

 • pdf
 • doc